custom-header

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Breek-Uit, gevestigd aan Korverstraat 10, 5961 KL Horst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: zie rubriek “Contact” op deze site

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Breek-Uit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je als vrijwilliger onze activiteiten begeleidt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op het inschrijfformulier, in (e-mail) correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Breek-Uit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid, dit zijn de gegevens die je actief op het inschrijfformulier verstrekt, in (email) correspondentie en telefonisch zoals bijvoorbeeld een toelichting op je beperkingen, dieetwensen, je mobiliteit, medicijnen die je slikt.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar). Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichting-breekuit@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Breek-Uit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het toesturen van onze nieuwsbrief
– Om je te informeren over de activiteiten die Stichting Breek-Uit organiseert
– Je te kunnen bellen of e-mailen bij vragen over het door jou ingevulde aanmeldformulier voor een activiteit of indien dit nodig is om onze dienstverlening aan jou uit te kunnen voeren
– Je de bevestiging en de benodigde informatie toe te sturen over de activiteit waaraan je gaat deelnemen
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Het afhandelen van jouw betaling

Stichting Breek-Uit verwerkt jouw bijzondere persoonsgegevens met als doel om een optimale begeleiding te kunnen bieden bij jouw deelname aan de door Stichting Breek-Uit georganiseerde activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Breek-Uit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Breek-Uit) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Breek-Uit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden bewaard zolang je blijft deelnemen aan onze activiteiten en / of je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen blijven ontvangen. Indien je drie jaar niet hebt deelgenomen aan onze activiteiten zullen we jouw gegevens verwijderen uit onze bestanden. In de financiƫle administratie worden de gegevens voor minimaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Breek-Uit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Breek-Uit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Breek-Uit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Breek-Uit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar breek-uit@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Stichting Breek-Uit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Breek-Uit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via breek-uit@hotmail.com.

Heb je nog vragen
Als je nog vragen of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via breek-uit@hotmail.com.